پنجره سایبانی

مروزه اهميت و ضرورت توجه به شرايط اقليمي در طراحي و ساخت كليه ساختمان ها، بخصوص ساختمان هايي كه به طور مستقيم مورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار مي گيرند ثابت شده است.

مروزه اهميت و ضرورت توجه به شرايط اقليمي در طراحي و ساخت كليه ساختمان ها، بخصوص ساختمان هايي كه به طور مستقيم مورد استفاده انسان و موجودات زنده قرار مي گيرند ثابت شده است. توجه به خصوصيات اقليمي و تاثيري كه اين خصوصيات در شكل گيري ساختمان مي گذارند از دو جهت حائز اهميت است. از يك سو ساختمان هاي هماهنگ با اقليم يا ساختمان هايي با طراحي اقليمي، از نظر آسايش حرارتي انسان كيفيت بهتري دارند. شرايط محيطي اين گونه ساختمان ها سالمتر و بهتر است، تنوع و تغيير روزانه نور، حرارت و جريان هوا در اين ساختمان ها فضاهاي متنوع و دلپذيري ايجاد مي كند. از سوي ديگر هماهنگي ساختمان با شرايط اقليمي موجب صرفه جويي در مصرف سوخت مورد نياز جهت كنترل شرايط محيطي اين گونه ساختمان ها مي شود. استفاده از سايبان يك روش متداول براي صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمان و ايجاد شرايط آسايش براي ساكنين است كه در كشور هاي توسعه يافته از جايگاه ويژ ه اي برخوردار است.سايبان ها در دو گروه كلي سايبان هاي ساختماني و سايبانهاي غير ساختماني تقسيم مي شوند. ولي ايجاد سايه دلخواه با سايبان ، به طوري كه در همه اوقات گرم، سايه ايجادكند و در مواقع سرد جلو آفتاب را نگيرد، كاري نسبتا پيچيده است و نيازمند محاسبات زمان بر، ليكن ساده است. پيچيده ترين بخش كار فراهم آوردن مجموعه شرايطي است كه بتواند به راحتي گرمايي ختم شود، زيرا ايجاد سايه امري لازم براي رسيدن به راحتي گرمايي است، ولي كافي نيست .

براي اثبات اين موضوع براي تعيين نياز به وجود سايبان بايد اقليم منطقه به طور دقيق مطالعه شود تا اوقات گرم سال در منطقه مورد نظر تعيين شود. در صورت وجود اوقات گرم بايد در جبهه هاي مختلف ساختمان زواياي تابش خورشيد در اوقات مزبور زاويه سايبان افقي يا عمودي تعيين شود تا در اوقات مزبور تمامي سطح پنجره در سايه قرار گرفته و مانع از ورود تابش خورشيد به داخل و افزايش دما و ايجاد شرايط نامطلوب حرارتي در فضاي داخل مي شود.استفاده از عايق حرارتی در پوسته خارجي ساختمان سبب مي شود كه حرارت حاصل از منابع گرمايشي طبيعي نظير انرژي تابشي خورشيد، گرماي حاصل از ساكنين و گرماي حاصل از وسايل الكتريكي در فضاي داخل باقي بماند و به عنوان منبع گرمايش كمكي مورد استفاده قرارگيرد. در نتيجه اگر در مناطق با نياز سرمايي زياد بر روي پنجره ها سايبان مناسب پيش بيني نشود، در اوقات گرم سال نه فقط دماي داخل طاقت فرسا شده، بلكه بار برودتي ساختمان نيز به مقدارقابل توجهي افزايش يافته و انرژي زيادي براي تأمين سرمايش لازم خواهد بود.براي پيشگيري از اين امر بايد روي پنجره هاي ساختمانهاي واقع در اين مناطق سايباني با عمق مناسب تعبيه گردد. منظور از عمق مناسب سايبان، عمقي است كه دراوقات گرم سال از تابش خورشيد به داخل ممانعت به عمل آيد و در اوقات سرد براي استفاده از گرماي تابشي خورشيد امكان ورود تشعشع خورشيد به داخل فراهم شود

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI