نمای آجر

در زمانهای قدیم از آجر برای نوشتن احکام و قوانین دولتی استفاده می شد و آجر بصورت خشت هایی ایجاد می گردید . این خشت ها را در گرمای بالا می پختند و نوشته را در آن ایجاد می کردند.

در زمانهای قدیم از آجر برای نوشتن احکام و قوانین دولتی استفاده می شد و آجر بصورت خشت هایی ایجاد می گردید .
این خشت ها را در گرمای بالا می پختند و نوشته را در آن ایجاد می کردند.

[آجر نما]
معلوم نیست که چه شخصی برای اولین بار آجر را ساخت و مورد استفاده قرار داد ولی می توان این فرضیه را در نظر گرفت که انسانهای اولیه با دیدن گل های پخته شده کنار آتش و فهمیدن این موضوع که گل پخته شده سخت تر از گل معمولی می باشد آجر را ساخته اند و مورد استفاده قرار داده اند.

Copyright © 2015 - www.iran-door.ir All Rights Reserved
Design by: DARIUSH ZAMANI